VARIOUS ARTISTS - Orain Nan Gaidheal: The Song of the Gael

CD
€15.55

Product details

Barcode: 5018081500826
Label: Greentrax Recordings
Release date: 1999-10-26
Units: 1
Duration 04:34
Artist VARIOUS ARTISTS

Additional information

OF THE GAEL W/CATHERINE-ANN MCPHEE/FLORA MCNEILL/MAGGIE

Tracks [CD1]

 1. An Aitearachd Ard 04:10
 2. Mo Bhò Dhubh Mhòr, Tiugainn Leum Ille Dhuinn, Tha Fear Am Beinn, a ... 04:06
 3. Slan le Leodhas Nam Beann Fuar 02:08
 4. Oran Do Dh'lain Breac MacLeoid 03:54
 5. 'S Ann Mu an Tacsa 'N De 04:48
 6. Uamh an Oir 03:53
 7. Beinn A' Cheathaich 02:36
 8. Gur E Mo Ghille Dubhdhonn 04:01
 9. Coileach Peigi 02:41
 10. A Bhliadhna Gus an Aimsir Seo 02:39
 11. Chan E Caoidh Mhic Shiridh 03:36
 12. Griogal Cridhe 03:41
 13. MacGriogair O Ruadhshruth 03:48
 14. Di Sathuirne Ghabh Mi Mulad 03:19
 15. A'mhic Lain 'Ic Sheumais 03:20
 16. Ruileadh Na Coilich Dhubh, Ruile Bean Aonghais 01:54
 17. Cumha Mairi Nighean Alasdair Ruaidh 04:34
 18. Psalm 33, V. 1-3 05:26
Usually ships in 30 days